Bydlení

01.09.2022

Bydlení je jednou ze základních lidských potřeb, a my v SPJ jsme si toho dobře vědomi. Otázku bydlení chápeme v širším kontextu. Chtěli bychom tedy pokračovat v započatých akcích i přemýšlet dopředu. V bytových domech na sídlišti, které bylo vystavěno v 60.-70. letech minulého století, žije cca třetina obyvatel města. Potřeby obyvatel se ale v čase mění, mění se i okolní prostředí a vyvstávají nové požadavky týkající se zeleně, komunikací, osvětlení nebo např. parkování. Na to je třeba v rámci možností reagovat.

Aby ale modernizace byla smysluplná a řešila všechny aspekty života na sídlišti, iniciovali jsme zpracování Studie regenerace sídliště. Tu bude mít město k dispozici ještě v letošním roce, a my se zasadíme o její představení a postupnou realizaci.

Dalším tématem je zvyšování standardu bydlení v městských bytových domech na úroveň 21. století. Zvýšila by se tak kvalita bytového fondu, jeho atraktivita, a také by to přineslo nezbytné energetické úspory. I v tomto případě vidíme důležitost ve vypracování dlouhodobého plánu a jeho postupném plnění, i s využitím dostupných dotačních titulů. 

Dále např. minulé zastupitelstvo prozíravě rozhodlo o odkoupení pozemků v lokalitě U Lipek. V uplynulém období se podařilo dojít k dohodě s vlastníkem sousedního pozemku a vykročit vstříc rozumnému uspořádání stavebních parcel. Čeká nás tak zpracování projektu a příprava lokality ve smyslu zasíťování a stavby komunikace...

Jako určitý handicap vidíme špatnou dostupnost bydlení pro mladé, kteří se chtějí v Jablonném usadit. Naším záměrem je najít cestu k vybudování startovacího bydlení, aby mladí lidé nemuseli odcházet z Jablonného, protože tu nemají možnost usadit se.